HovR har avslagit resningsansökan vari åberopats att stämningsansökan, som lagts till grund för tredskodom, inte blivit rätteligen delgiven genom kungörelse. HD har undanröjt tredskodomen på grund av domvilla enligt 59 kap 1 § 1 st 2 RB.


Lagrum:
58 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 15 § delgivningslagen (1970:428)
NJA 1997 s 270 (nr 53)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-05-09

Målnummer:
Ö1650-96