En renägare som utan iakttagande av reglerna om renmärkning i 83 § 1 och 2 st rennäringslagen (1971:437) märkt en vuxen omärkt ren har dömts för stöld.


Lagrum:
8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 83 § 1 st. rennäringslagen (1971:437); 83 § 2 st. rennäringslagen (1971:437)
NJA 1997 s 256 (nr 51)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-05-07

Målnummer:
B2473-95