Fristen i 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd för väckande av talan om skadestånd kan iakttas genom att fordringen görs gällande i arbetsgivarens konkurs. Skadeståndstalan, som i rätt tid väckts vid domstol, har återkallats sedan arbetsgivaren efter fristens utgång gått i konkurs, men fordringen har anmälts i konkursen i sådan anslutning till återkallelsen att talans preskriptionsavbrytande verkan ansetts bestå. (Avser även mål Ö 4122/94 avgjort samma dag.)


Lagrum:
41 § lag (1982:80) om anställningsskydd; 42 § lag (1982:80) om anställningsskydd; 1 § lönegarantilagen (1992:497); 7 § lönegarantilagen (1992:497); 5 § preskriptionslagen (1981:130)
NJA 1997 s 250 (nr 50)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-05-07

Målnummer:
T4121-94