Ansökan om återställande av försutten tid. Laga förfall har ansetts föreligga då en person, som dömts i ett brottmål, fått biträde av en frivårdsinspektör med att överklaga domen men frivårdsinspektören räknat fel på överklagandetiden, vilket medfört att överklagandet inkommit för sent.

(Jfr 1955 s 2 och 1956 s 33)

Göta HovR meddelade d 7 febr 1996 dom i mål mellan Markku L och allmän åklagare angående misshandel. I domen angavs att sista dag för överklagande var d 6 mars 1996.

Markku L överklagade HovR:ns dom i skrift som kom in d 7 mars 1996. HovR:n avvisade i beslut d 25 mars 1996 överklagandet såsom för sent inkommet.

Markku L överklagade HovR:ns avvisningsbeslut och fick anses också ha ansökt om återställande av försutten tid för överklagande av HovR:ns dom.

Riksåklagaren bestred bifall till Markku L:s talan. Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Gauffin-Pehrson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: HD lämnar överklagandet av HovR:ns avvisningsbeslut utan bifall.

Markku L har till stöd för sin talan i övrigt i HD anfört att han kontaktade frivårdsinspektören Agnetha E på Frivården i Örebro, att hon meddelade honom att begäran om prövningstillstånd skulle vara HD tillhanda senast d 7 mars 1996, att han fick en tid hos henne d 6 mars, att han fick hjälp att skriva ner sina synpunkter, att skrivelsen postades d 6 mars och att hon räknade fel på en dag.

Agnetha E har bekräftat att hon av misstag räknat fel med en dag på överklagandetiden.

Utredningen visar att Markku L vänt sig till Frivården i Örebro för att få hjälp med att överklaga HovR:ns dom och att man där av misstag beräknat överklagandetiden felaktigt. Markku L får anses ha haft anledning anta att, om en person med Agnetha E:s tjänsteställning inom kriminalvården åtagit sig att biträda honom med att överklaga, detta skulle ske i tid. Vid angivna förhållanden får Markku L anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga HovR:ns dom.

Med bifall till ansökningen om återställande av försutten tid förordnar HD att målet skall överlämnas för handläggning på avdelning för tillståndsprövning.

HD (JustR:n Vängby, Nyström, Thorsson och Regner, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

JustR Gregow var skiljaktig beträffande frågan om återställande av försutten tid och anförde: Vad Markku L åberopat till stöd för sin ansökan kan enligt min mening inte anses utgöra laga förfall för hans underlåtenhet att i rätt tid överklaga HovR:ns dom. Jag lämnar därför hans ansökan om återställande av försutten tid utan bifall.

HD:s beslut meddelades d 19 mars 1997 (mål nr Ö 1655/96).

NJA 1955 s. 2; NJA 1956 s. 33

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-03-17

Målnummer:
Ö1655-96