Sedan ett bolag enligt avtal förvärvat annans anspråk på skadestånd på grund av påstått förtal genom tryckfrihetsbrott, väckte bolaget talan om utfående av skadestånd. Frågan huruvida anspråket kunnat överlåtas har ansetts avse själva saken och inte utgöra en fråga om rättegångshinder. (Avser även mål Ö 3009/96, avgjort samma dag.)


Lagrum:
11 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 34 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1997 s 81 (nr 18)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-02-24

Målnummer:
Ö3008-96