Den som klandrat en bodelning äger rätt att efter klanderfristens utgång, med den begränsning som följer av 13 kap 3 § 1 st 3 RB, ändra sin väckta talan.


Lagrum:
17 kap. 8 § äktenskapsbalken; 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1990 s. 366
NJA 1990 s. 366; NJA 1990 s. 660; NJA 1996 s. 751
NJA 1997 s 62 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-02-13

Målnummer:
Ö269-96