Fråga i mål om ansvar för misshandel om gärningsmannens uppsåt. - Tillika fråga huruvida misshandeln kunde bedömas som ringa brott. 1 kap 2 § och 3 kap 5 § BrB.


Lagrum:
1 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1996 s 782 (nr 130)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-12-20

Målnummer:
B2890-95