En arbetstagare, som hade insyn i arbetsgivarbolagets ekonomi, erhöll under cirka sju månader inte lön för utfört arbete. Arbetstagaren har tillerkänts ersättning enligt lönegarantilagen (1992:497). 5 kap 2 § 1 st KL. Lönegarantimål utgör dispositivt tvistemål. Det rättegångsfel som förekommit genom att HovR:n ogillat arbetstagarens talan såsom uppenbart ogrundad har ansetts kunna utan väsentlig olägenhet avhjälpas i HD.


Lagrum:
5 kap. 2 § 1 st. konkurslagen (1987:672); 7 § lönegarantilagen (1992:497); 50 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1986 s. 10
NJA 1986 s. 10; NJA 1987 s. 120; NJA 1989 s. 754; NJA 1991 s. 671; NJA 1994 s. 42; NJA 1996 s. 343
NJA 1996 s 732 (nr 122)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-12-10

Målnummer:
T814-94