Den tilltalade överklagade en dom varigenom han fällts till ansvar för brott och ålagts att utge skadestånd. HovR:n vägrade prövningstillstånd i ansvarsdelen. HovR:ns prövning av skadeståndsfrågan har ansetts skola ske förutsättningslöst.


Lagrum:
50 kap. 2 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1996 s 724 (nr 120)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-11-29

Målnummer:
T3525-94