Arrangör av organiserad forsränning på annan tillhörig fastighet har, då uppkomna skador och olägenheter klart överstigit vad fastighetsägaren måste tåla på grund av allemansrätten, förbjudits vid vite att fortsätta sin verksamhet.


Lagrum:
2 kap. 18 § regeringsformen (1974:152); 1 § 1 naturvårdslagen (1964:822)
NJA 1996 s 495 (nr 83)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-09-27

Målnummer:
T3615-95