Polismän, som under förundersökning bl a framställt falsk urkund, har till sitt fredande åberopat nöd. Åtgärden har ansetts oförsvarlig.


Lagrum:
14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 15 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 24 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1996 s 443 (nr 73)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-07-11

Målnummer:
B264-96