Av bokföringen framgick inte att ett aktiebolag belastats med rörelsefrämmande kostnader. Bokföringsbrott har ansett föreligga. Med hänsyn till att det varit fråga om uppsåtliga och systematiska förfaranden i syfte att dölja transaktionernas verkliga natur har brottet ansetts vara grovt.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 5 § bokföringslagen (1976:125)
NJA 1996 s 384 (nr 61)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-06-14

Målnummer:
B4555-94