När konkursbo ensidigt inträder i avtal mellan konkursgäldenären och en konkursborgenär, upphör inte den rätt till kvittning av en skuld på grund av avtalet mot en fordran på konkursgäldenären som konkursborgenären haft före konkursen. 5 kap 15 § KL och 63 § köplagen (1990:931).


Lagrum:
5 kap. 15 § konkurslagen (1987:672); 63 § köplagen (1990:931)
NJA 1996 s 368 (nr 58)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-06-13

Målnummer:
T1453-94