Fråga om trolöshet mot huvudman och medverkan till sådant brott. 10 kap 5 § och 23 kap 4 § BrB.


Lagrum:
10 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); NJA 1960 s. 628
NJA 1960 s. 628; NJA 1984 s. 665
NJA 1996 s 152 (nr 23)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-03-12

Målnummer:
B5321-93