Systemoperatör för en BBS (Bulletin Board System), eller elektronisk anslagstavla, har dömts för upphovsrättsintrång avseende datorprogram. HovR:n har förverkat en dator och en däri inmonterad hårddisk med program. I anledning av systemoperatörens överklagande i förverkandedelen har HD fastställt förverkandet av hårddisken, medan förverkandeyrkande ogillats beträffande datorn.


Lagrum:
36 kap. 3 § första st. 1 brottsbalken (1962:700); 36 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); NJA 1958 s. 547
NJA 1958 s. 547; NJA 1995 s. 703
NJA 1996 s 74 (nr 10)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-02-22

Målnummer:
B2985-94