Vid bebyggande av en fastighet har ägaren lagt igen en bäckfåra, genom vilken avrinning skett av dagvatten från en grannfastighet, vilket orsakat skada på denna fastighet. Fråga om det ålegat ägaren till den förra fastigheten att vidta åtgärder för att avrinning skulle kunna ske på ett tillfredsställande sätt.


Lagrum:
3 kap. 1 § jordabalken (1970:994); 3 kap. 3 § 1 st. jordabalken (1970:994)
NJA 1995 s 720 (nr 112)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-12-19

Målnummer:
T2795-91