Möjligheten enligt 28 kap 3 § BrB att förena dom på skyddstillsyn med fängelse har ansetts ej böra komma till användning vid rattfylleri jämte annan mindre allvarlig brottslighet.


Lagrum:
28 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 11 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1995 s 708 (nr 109)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-12-15

Målnummer:
B5719-94