HovR:s angivande att beslut som avses i 54 kap 15 § 1 st RB får överklagas har ansetts inte utgöra hinder mot att i HD prövas om part har rätt att överklaga beslutet. 54 kap 16 § RB.


Lagrum:
54 kap. 15 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 54 kap. 16 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1995 s 707 (nr 108)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-12-14

Målnummer:
Ö4108-95