HovR har undanröjt underrätts dom på grund av domvilla och visat målet åter för ny handläggning. HovR:ns beslut kan överklagas.


Lagrum:
54 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1995 s 686 (nr 105)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-12-05

Målnummer:
Ö391-95