Fråga om förordnande av offentlig försvarare i HovR:n, då TR:n dömt för stöld till villkorlig dom och utvisning och domen överklagats endast beträffande beslutet om utvisning.


Lagrum:
4 kap. 7 § andra st. utlänningslagen (1989:529); 21 kap. 3 a § andra st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1995 s 625 (nr 95)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-11-14

Målnummer:
Ö3958-95