Gåvoskatt. Sedan gåva av aktie värderats och beskattats enligt de s k lättnadsreglerna aktualiseras ny gåvobeskattning med anledning av att gåvotagaren avhänt sig egendomen inom fem år från det att gåvan fullbordades. För den nya beskattningen har egendomen ansetts skola värderas efter marknadsvärdet, 43 § 2 st sista meningen lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. - Tillika fråga om justering av prejudikatfrågedispens.


Lagrum:
43 § 2 st. sista meningen lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt; 54 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1995 s 563 (nr 86)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-10-09

Målnummer:
Ö3529-94