Tillstånd till prövning i hovrätt av skadeståndsfråga har ansetts böra meddelas med hänsyn till sambandet mellan denna fråga och en samtidigt överklagad påföljdsfråga som ej krävt sådant tillstånd.


Lagrum:
49 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1995 s 503 (nr 79)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-09-26

Målnummer:
Ö5046-94