Prövningstillstånd i HovR. Då det - särskilt med hänsyn till att det är fråga om ny lagstiftning - ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att olika frågor beträffande tillämpningen av skuldsaneringslagen prövas i högre rätt har HD meddelat tillstånd till prövning i HovR av mål angående skuldsaneringslagen.


Lagrum:
31 § skuldsaneringslagen (1994:334); 54 kap. 11 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1995 s 502 (nr 78)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-05-22

Målnummer:
Ö629-95