Ägare till motorcykel, som överlämnat denna till annan för provkörning, har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts ha frånhänt sig besittningen till motorcykeln.


Lagrum:
8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); NJA 1979 s. 62
NJA 1979 s. 62; NJA 1986 s. 659; NJA 1988 s. 408; NJA 1989 s. 398
NJA 1995 s 392 (nr 63)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-06-16

Målnummer:
T5627-94