En banks instruktioner rörande banktjänstemäns skyldighet att kontrollera legitimationshandlingar vid kontantuttag har ansetts utgöra företagshemlighet. Yrkande om editionsföreläggande för banken beträffande instruktionerna har avslagits.


Lagrum:
36 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 1 § lag (1990:409) om företagshemligheter; NJA 1953 s. 19
NJA 1953 s. 19; NJA 1958 s. 501; NJA 1977 s. 254; NJA 1986 s. 398; NJA 1988 s. 652; NJA 1992 s. 307
NJA 1995 s 347 (nr 56)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-06-06

Målnummer:
Ö4372-94