Beslut i frågor som hänskjutits av TR till HD:s prövning. I samband med att en bank har lånat ut pengar har ett försäkringsbolag utställt kreditförsäkringar genom att gå i borgen för låntagarnas förpliktelser mot banken. Låntagarna har utfärdat motförbindelser gentemot försäkringsbolaget, och till säkerhet för dessa förbindelser har det lämnats panter och borgensåtaganden. För att täcka kreditförsäkringarna har försäkringsbolaget också tecknat återförsäkringar. - Sedan försäkringsbolaget har gått i konkurs har fråga bl a uppstått om banken har rätt att av konkursboet utfå medel som efter konkursutbrottet har influtit på grund av låntagarnas motförbindelser och de lämnade säkerheterna, Vidare har fråga uppstått om banken har rätt att få ut influtna återförsäkringsbelopp.


Lagrum:
56 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740);  
NJA 1995 s 197 (nr 33)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-04-05

Målnummer:
Ö3925-93