Den som är bosatt i annat nordiskt land och uppehåller sig där vid tiden för kallelse att personligen inställa sig vid domstol kan föreläggas vite endast i de fall som anges i lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m m.


Lagrum:
1 § lag (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.; 9 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 11 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 16 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1995 s 176 (nr 28)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-03-28

Målnummer:
Ö3944-94