Straffet för grovt narkotikabrott har med hänsyn till den tilltalades bristande omdömesförmåga samt allvarliga och invalidiserande hälsotillstånd satts lägre än som är föreskrivet. 29 kap 3 § 1 st 3 samt 5 § 1 st 6 och 2 st BrB.


Lagrum:
29 kap. 3 § första st. 3 brottsbalken (1962:700); 29 kap. 5 § första st. 6 brottsbalken (1962:700); 29 kap. 5 § andra st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1995 s 106 (nr 16)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-03-06

Målnummer:
B4450-94