Ett tillfälligt tillstånd av psykotisk karaktär, utlöst av alkoholberusning, har inte ansetts utgöra en allvarlig psykisk störning vid tillämpning av fängelseförbudet i 30 kap 6 § BrB.


Lagrum:
30 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 31 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 3 § lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
NJA 1995 s 48 (nr 10)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-02-13

Målnummer:
B5718-94