Fråga om skadeståndsansvar för staten i anledning av domstols bedömning av rätts- och bevisfrågor vid prövning av kvarstadsyrkande.


Lagrum:
3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207); 15 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 15 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1994 s 654 (nr 117)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-11-21

Målnummer:
T5276-93