I mål om medhjälp till grovt rattfylleri som begåtts före lagändringarna d 1 juli 1994 i 1 kap 1 § och 23 kap 4 § 1 st BrB angående medverkansansvaret inom specialstraffrätten (SFS 1994:458) har hinder ansetts inte föreligga att ådöma ansvar för brottet.


Lagrum:
1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 4 § första st. brottsbalken (1962:700); 5 § lag (1964:163) om införande av brottsbalken
NJA 1994 s 624 (nr 111)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-10-28

Målnummer:
B4296-94