Fråga huruvida enskild klagande i brottmål, vilken uteblivit från sammanträde för huvudförhandling i HovR:n, för sin utevaro hade laga förfall som han inte kunde anmäla i tid. 51 kap 20 § 1 st (efter d 1 okt 1994 51 kap 22 § 1 st) RB.


Lagrum:
51 kap. 20 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 22 § första st. rättegångsbalken (1942:740)(efter den 1 oktober 1994)
NJA 1994 s 622 (nr 110)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-11-02

Målnummer:
Ö1931-94