Sådant rättegångsfel som avses i 51 kap 28 § RB har ansetts ha förekommit i HovR:n, när en nämndeman deltagit i fortsatt huvudförhandling endast per telefon. Felet har emellertid med hänsyn till omständigheterna inte kunnat antas ha inverkat på målets utgång, varför HovR:ns dom inte har undanröjts.


Lagrum:
2 kap. 4 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 30 kap. 2 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 28 § rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 15 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § första st. 4 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1994 s 545 (nr 96)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-10-05

Målnummer:
B3846-94