Uppdragstagare, som mot betalning utfört prov rörande tygs ljushärdighet, har ansetts skadeståndsskyldig med hänsyn särskilt till att de upplysningar som lämnats om den tillämpade klassificeringsskalan varit ofullständiga och ägnade att föranleda missförstånd. Eftersom yrkande om jämkning på grund av medvållande inte framställts i underinstanserna, var HD förhindrad att pröva frågan om jämkning.


Lagrum:
42 § köplagen (1905:38 s. 1); 52 § köplagen (1905:38 s. 1); 30 § köplagen (1990:931); 32 § köplagen (1990:931)
NJA 1994 s 532 (nr 95)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-10-04

Målnummer:
T162-92