Fråga huruvida ansökan om resning enligt 58 kap 1 § 4 RB och besvär över domvilla enligt 59 kap 1 § 3 eller 4 RB beträffande interimistiskt beslut om underhållsbidrag skall avvisas eller prövas i sak.


Lagrum:
58 kap. 1 § 4 rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § 3 rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § 4 rättegångsbalken (1942:740); NJA 1988 s. 429
NJA 1988 s. 429; NJA 1992 s. 420; NJA 1993 s. 108; NJA 1993 s. 226
NJA 1994 s 525 (nr 93)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-09-22

Målnummer:
Ö3455-94