Fråga huruvida ett yrkande om avtalad rörlig ränta borde avvisas som inte tillräckligt bestämt.


Lagrum:
42 kap. 2 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740); 42 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1994 s 473 (nr 82)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-07-06

Målnummer:
Ö4125-92