Särskild eller vanlig handräckning? - Tillika fråga om prövning av rättegångskostnad i Högsta domstolen efter återförvisning till kronofogdemyndighet.


Lagrum:
3 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; 4 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; 18 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1994 s 436 (nr 76)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-06-29

Målnummer:
Ö753-93