Sedan ordinär intervention tillåtits i dispositivt tvistemål i HovR har intervenienten ansetts ha rätt att förebringa ny bevisning endast om parten kunnat göra det. 14 kap 11 § 1 st och 50 kap 25 § 3 st RB.


Lagrum:
14 kap. 11 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 25 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1994 s 287 (nr 52)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-05-09

Målnummer:
Ö3124-92