Som föreläggande av ordningsbot kan inte anses handling som saknar uppgift om bötesstraff. 48 kap 2 och 3 §§ RB.


Lagrum:
48 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 48 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1994 s 254 (nr 46)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-04-28

Målnummer:
Ö855-92