Sedan häktad fullföljt talan mot en tingsrätts dom, varigenom han ådömts fängelse, har han återkallat sin vadetalan. Eftersom domen blev verkställbar när återkallelseskriften inkom till hovrätten, har ett av hovrätten i samband med avskrivningsbeslutet meddelat häktningsbeslut upphävts.


Lagrum:
24 kap. 21 § rättegångsbalken (1942:740); 9 § lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

(Jfr 1989 s 382)

Lars N dömdes av Helsingborgs TR d 4 jan 1994 för bla grov våldtäkt till fängelse 4 år. TR:n förordnade i domen att Lars N, som varit häktad i målet, skulle stanna kvar i häkte tills domen vann laga kraft mot honom och kunde verkställas.

Lars N överklagade domen i HovR:n över Skåne och Blekinge. Åklagaren anslutningsvädjade.

HovR:n höll huvudförhandling. När huvudförhandlingen avslutades d 10 mars 1994, förklarade HovR:n att Lars N skulle kvarbli i häkte till dess dom i målet meddelades. Härefter återkallade Lars N sin vadetalan.

HovR:n (hovrättslagmannen Ekstedt, hovrättsrådet Ohlsson och hovrättsassessorn Reimer, referent) anförde i beslut d 25 mars 1994: Lars N har i en skrift, som d 23 mars 1994 kommit in till HovR:n, återkallat sin vadetalan. Återkallelsen har skett efter det att huvudförhandling i målet har hållits men innan dom har meddelats.

Lars N har återkallat sin vadetalan i dess helhet. Därmed har åklagarens anslutningsvis fullföljda talan förfallit. Målet kvarstår beträffande målsägandens fullföljda talan i skadeståndsdelen.

HovR:n avskriver målet såvitt avser ansvarsdelen. TR:ns dom i denna del skall därför stå fast.

Lars N skall vara häktad tills HovR:ns beslut om avskrivning av målet i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

HovR:n ger enligt 24 kap 5a § RB åklagaren tillstånd till restriktioner för tiden till dess lagakraftägande beslut i ansvarsdelen föreligger.

Lars N (offentlig försvarare advokaten Kerstin Lindbohm) anförde besvär och yrkade att HD skulle upphäva HovR:ns förordnande om häktning.

Riksåklagaren medgav yrkandet. Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Gladh, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. När Lars N d 23 mars 1994 återkallade sin vadetalan blev TR:ns dom verkställbar i fråga om den ådömda påföljden (jfr NJA 1989 s 382). Domen skulle därmed enligt 9 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid mm omedelbart befordras till verkställighet. HovR:n skulle därför inte ha meddelat beslut om häktning.

HD:s avgörande. HD upphäver HovR:ns beslut i fråga om häktning.

HD (JustR:n Heuman, Solerud, Törnell, Munck och Lambe, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 7 april 1994 (nr SÖ 94).

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-04-07

Målnummer:
Ö1560-94