Sedan häktad fullföljt talan mot en tingsrätts dom, varigenom han ådömts fängelse, har han återkallat sin vadetalan. Eftersom domen blev verkställbar när återkallelseskriften inkom till hovrätten, har ett av hovrätten i samband med avskrivningsbeslutet meddelat häktningsbeslut upphävts.


Lagrum:
24 kap. 21 § rättegångsbalken (1942:740); 9 § lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
NJA 1994 s 230 (nr 42)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-04-07

Målnummer:
Ö1560-94