Chef för dansteater har underlåtit att i tid inbetala innehållna skatter. Med hänsyn bl a till att kronofogdemyndigheten vid tidigare tillfällen träffat uppgörelser med henne om avbetalningsplaner och till att hon på grund av de kulturvårdande myndigheternas uttalanden trott sig kunna påräkna ökade bidrag till verksamheten har hon ansetts inte böra fällas till ansvar för brott mot 81 § 1 st uppbördslagen (1953:272). Hovrätts prövning av fråga om betalningsskyldighet enligt 77 a § uppbördslagen på yrkande av åklagare som inte styrkt sin behörighet att företräda Riksskatteverket har ansetts som domvilla enligt 59 kap 1 § 1 st 4 RB.


Lagrum:
77 a § uppbördslagen (1953:272); 81 § uppbördslagen (1953:272); 59 kap. 1 § 4 rättegångsbalken (1942:740); NJA 1974 s. 423
NJA 1974 s. 423; NJA 1975 s. 745; NJA 1977 s. 711; NJA 1981 s. 1014
NJA 1994 s 170 (nr 35)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-03-30

Målnummer:
B93-91