En målsägande i ett brottmål har ansetts sakna rätt att överklaga ett beslut som rör val av offentlig försvarare.


Lagrum:
21 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); Lag (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga
NJA 1994 s 126 (nr 26)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-03-11

Målnummer:
Ö1628-93