Sedan nya bestämmelser införts i fråga om sophantering har två fastigheter blivit föremål för inspektion av en företrädare för kommunen. Härvid har inspektionsrapporter upprättats. Rapporterna har inte ansetts utgöra sådana beslut av myndighet som avses i 4 kap 18 § JB.


Lagrum:
4 kap. 18 § jordabalken (1970:994); 82 a § byggnadsstadgan (1959:612)
NJA 1994 s 85 (nr 18)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-02-24

Målnummer:
T506-92