Resning har beviljats i faderskapsmål där HovR:n meddelat dom utan delgivning av vadeinlagan med motparter och utan huvudförhandling, trots att villkoren i 50 kap 8 § 2 st RB inte var uppfyllda. Av barnet anhängiggjord talan i resningsärendet har ansetts kunna fullföljas av barnets dödsbo.


Lagrum:
50 kap. 8 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740); 3 kap. 5 § föräldrabalken (1949:381)
NJA 1994 s 42 (nr 9)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-02-10

Målnummer:
Ö903-91