När en köpare på grund av påstådda fel i egendomen kan väcka talan både om hävning av köpet och om avdrag på köpeskillingen, har en ogillande dom angående ett av yrkandena ansetts ha rättskraft beträffande båda yrkandena även om det andra yrkandet aldrig har framställts eller om käranden återtagit det. På grund härav har ett återtagande av ett av yrkandena bedömts som en inskränkning av talan och inte som en återkallelse. 13 kap 3 § 3 st och 17 kap 11 § RB.


Lagrum:
13 kap. 3 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740); 13 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1976 s. 493
NJA 1976 s. 493; NJA 1977 s. 618; NJA 1987 s. 707
NJA 1994 s 23 (nr 4)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-02-03

Målnummer:
Ö2729-91