Resning har ansetts inte kunna beviljas i fråga om beslut av Bostadsdomstolen i mål om förlängning av hyresavtal med hänsyn till att ifrågavarande lägenhet sammanslagits med annan lägenhet och därför inte fanns i behåll som en självständig enhet.


Lagrum:
11 kap. 11 § regeringsformen (1974:152); 12 kap. 46 § jordabalken (1970:994); 58 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1993 s 777 (nr 137)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-12-28

Målnummer:
Ö3401-93