Fråga om försäkringsgivares regressrätt enligt 25 § första stycket lagen om försäkringsavtal (1927:77) i fall där skadevållaren har strikt ansvar men detta inte följer av uttrycklig lag utan vilar på en av praxis införd regel. Tillika fråga om beviskravet när i mål om ersättning för vattenskada försäkringsgivare som för regresstalan har bevisbördan för sitt påstående att skadan orsakats av att vatten trängt upp ur det kommunala spillvattennätet och kommunen hävdar att skadan uppkommit på annat sätt.


Lagrum:
25 § första st. lag (1927:77) om försäkringsavtal; 12 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 29 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 37 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; NJA 1945 s. 322
NJA 1945 s. 322; NJA 1946 s. 734; NJA 1991 s. 481
NJA 1993 s 764 (nr 136)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-12-28

Målnummer:
T274-91