Treårspreskriptionen enligt 2 § 2 st preskriptionslagen (1981:130) har ansetts inte tillämplig på kommuns fordran avseende gatukostnader.


Lagrum:
2 kap. 2 § preskriptionslagen (1981:130); 6 kap. 31 § plan- och bygglagen (1987:10); 32 § plan- och bygglagen (1987:10)
NJA 1993 s 724 (nr 129)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-12-15

Målnummer:
T78-92