Fråga om resning beträffande återbetalning av kostnader för offentlig försvarare har ansetts skola prövas enligt reglerna för resning i brottmål.


Lagrum:
30 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1993 s 686 (nr 123)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-12-01

Målnummer:
Ö3968-93