Frågan huruvida de i 18 kap 8 a § RB föreskrivna begränsningarna med avseende på ersättningsgilla rättegångskostnader skall tillämpas även när en part genom försumlighet har förorsakat onödiga kostnader för sin motpart (18 kap 6 § RB) har ansetts vara av sådant slag att tillstånd till prövning av frågan i HovR borde meddelas.


Lagrum:
18 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 8 a § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1993 s 683 (nr 122)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-12-01

Målnummer:
Ö2145-92